خوشی مؤمن:

  • رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «هرکه نیکوئی‌اش خوشش آید، وبدی‌اش بدش آید؛ پس او مؤمن است». [روایت احمد وترمذی وتصحیح البانی].
  • اللغة : فارسى
  • مشاهدات : 8642
  • تحميلات : [ 4691 ] .. تحميل