خوشی مؤمن:

  • رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «هرکه نیکوئی‌اش خوشش آید، وبدی‌اش بدش آید؛ پس او مؤمن است». [روایت احمد وترمذی وتصحیح البانی].
  • : فارسى
  • : 8640
  • : [ 4691 ] .. http://islam-love.com/fa/img/275/download