مسلمان:

  • پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: « مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان ودست او سالم مانده اند ». روایت بخاری.
  • : فارسى
  • : 4034
  • : [ 2252 ] .. http://islam-love.com/fa/img/290/download