Gammachuu Warra Kophaa

  • Maatii Islaamaa Magaalaa Mitroo Niyu Yoorkii… Abii Hureeyraa irraay odeeffame Rabbiin isarraa haajaalatu, . Ergamaan Rabbii (Nagahaa fi Rahmanni Rabbii Isaan Irratti Haabu’u), akki jedhan: “Isaamumman Kophaa jelqabe, boodas kophaatti deebi’a; waatole gammachuu warra kophaa!.” Hadiisa kana Muslimtu Odeesse. Ibnu Abdul Barri (Rabbiin isaanii haa araaramuu) akki jedhe: Sababni isaa Jaarraan tokkoffaa irra caalaa Jaarraawwan isa boodaati, hordoftoonni yeroo sanaa kophaa ta’uu wajjiin; hawaasa kaafiraa (warra Rabbi dide) keessatti iimaana isaaniitiin cimanii cinqaa (rakkoo) isaan irra geettu irratti obsanii amantii isaanii qabatan, ammas booddee yeroo hammeenyi (diliin) heddummaattutti ummanni isaan boodaa amantii isaanii cimsanii qabatanii akka ummata duraatti dalagaan isaanii tole (qulqullaaye). [ Baldhinna haasawa kanaa: kitaaba, Fath- Albaarii Hiikaa Hadiisa Bukaarii 7-6/7] laalaa.
  • : Oromo
  • : 7458
  • : [ 3727 ] .. http://islam-love.com/om/img/312/download