Aalama hundaaf rahmata godhuuf malee sin ergine,( yaa ergamaa keenna)

  • Rabbiin ol aane jedhe: ( Aalama hundaaf rahmata godhuuf malee sin ergine ) 107-suuratl'anbiyaa Rabbiin godhe ergamaa isaaMuhammadiin nagayaaf rahmnni isaanirratti haajiraatuu,waa hundaafuu rahmata, inni dukkana dharaa irraa gara ifaa amantii dhugaatitti isaan baase , suni islaamummaa,shariaan isaanii nama amaneef rahmata taate,waan hin dandeennetti nama hin dirqtu,waan toltuufii milkii nama maraa argmsiisuun dhufte,walqxxeesitee ka nafa hinrrkkifne lubbuu olfuudhuuf, ka lubbuudhas hin lakkifne qaama qananiisuuf,namummaa takkatitti waamte ka sabummaaf biyyoomni keessatti baqee dhumu,murtii duratti nama walqixxeessite,sharaan islaamaa rahmata godhutti ajajje.dhuunfaa fii warraa fii hawaasaafii tuutuma hundaaf nama maraafii inumaa homa uumame maraaf.
  • : Oromo
  • : 7446
  • : [ 3603 ] .. http://islam-love.com/om/img/52/download