Akkaataa wuduua itti godhatan


بســــــــــــــــــم الله  الرحمن الرحــــــــــــــيم

Bismillaahirrahmaanirrhiim

 

Faaruun ka Rabbiiti galannillee kama isaati ngayaa fii rahmanni ergamaa isaa irratti haa jraatu.

Eegakanaa

Waan salaanni utubaa islaamummaa taateef, ammas hundee lammeessoo waan taateef hundeelee islaamummaa irraa akka jabaa itti yaaduun barbaacchisaadha , isii fii waan isiif barbaacchisullee, kanaafuu haasawa gabaabaa kana keessatti akkaataa itti dhiqatanii fii akkaataa itti wuduu'a godhatan akkasuma akkaataa itti salaatan , hundeelee isiitii fii dirqamoota([1]) isii akkasuma sunnaalee isiillee  ka uf keessatti qabate, afaan oromoo tiin isinii haasayaa, sirritti hubaddhaa, ittillee dalgaa, yaa Rabbii keenna akkaataa dalagaa teenna ittiin tolfannu nubarsiisi, aamiin.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

كيفية الغسل

Akkaataa itti dhiqatan

 

Qaama dhiqaddha jecchuu hamiluu ( niyyatuu)

Bismillaahi jecchuu.

Wuduu'a  guututti godhatuu ( miila malee )

Bishaan wayta sadi matarratti naqatanii qoqqotanii jala seensisuu.

Eegasanii nafa hunda waliingayanii dhiqatuu.

Miila yooduraa dhiisan san dhiqatuu ( yoo haga dhiqatan kana wuduua hin balleesin , yoo bade wuduu'a itti deebian.

Dhiqatiisa keessatti karaa mirgaa dursuu bitarra.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

كيفية الوضوء

Akkaataa wuduua itti godhatan

 

Bishaan qulqulluu fudhatuu .

waan qaama wuduuaa irratti maxxanee jiru ufirraa deemsisuu, waan Bishaan qaama sanitti gayuu dhooggu.

Rigaadhaan rigatuu ( siwaakatuu )

Bismillaahi jecchuu.

Wuduua godhaddhaa hamiluu takkaa yaaduu ( niyyatuu )

Harka shanaccha lamaan dhiqatuu wayta sadi.

Afaan lulluuqatuu,funnyaanittillee ol fuudhuu,ka funnyaanitti ol fuudhan san harka bitaatiin gadi deebisuu,wayta sadi.

Fuula wayta sadi dhiqatuu ( fuulli dheerinnatti bakka Rifeensi Mataa itti margurraa kaee haga lafee areedaati,dalgatti gurrarraa haga gurra kaaniiti)

Areeda qoqqotanii bishaan jala seensisuu yoo yabbuu tahe.

Harka mirgaa dhiqatuu ciqilee waliin yaroo sadi, bitaallee akkasumatti dhiqatuu,qubbiin keessallee bishaan seensisuu.

Mataa maraa haquu takkaa quyyisuu yeroma takka    ( Harka lamaan fuuldura mataa irra kaayanii haga duubaatti acchi buusanii acchirraa bakka iraa jalqabanitti deebisan ) Gurrallee bishaanuma saniin quyyisan ,( quba arrabsituu gurra keessa seensisanii quba guddaa duuba gurraa irra ol deebisan)

Eegasii miila mirgaa dhiqatuu kiyyoo waliin , ka bitaallee akkasumatti dhiqatuu , qubbiin keessa bishaan seensisanii, wayta sadi takkaa shan takkaa haga qulqulleessanitti.

Akka amma dubbatame kanatti walitti aansanii dalaguu.

Walfaana oofuu ( ka jidduun addaan kutanii hin jenne haga qaamni dura dhiqame gogu takka)

Wuduua kana tokko tokkoo fii lama lamaa fii sadi sadi ttillee godhatuun nitaha, haatayuu sadi sadi godhuutu irra caalaa.

Akkanatti wuduua godhatanii yoo geessan akkana jedhanii duaayii godhatan: ( Ash hadu an laa ilaaha illa llaahu wahdahuu laashariika lahuu , wa'ash hadu anna Muhammadan abduhuu warasuuluhuu) ( Allaahumma ij'alnii mina ttawwaabiina waj'alnii minalmutaxhhiriina)

)   أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ }      { اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ . وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ )