Tawhiidni (Rabbiin Tokkichhomsuun) Yaamsa Anbiyoota Rabbiiti(Nagahaa fi Rahmanni Rabbii isaan irratti haajiraatu

Islaamummaan maali?-What is Islam-1?

The Authentic Aqeedah-Hidhata sirrii(Amantii sirrii)

True worship - Gabbartii sirrii(waaqaaf bitama sirrii)

waan dubartiin hawaasarratti fiddu

kabajaa dubartii islaamummaa keessatti

Mirga dhiirti dubartirratti

آداب طلب العلم باللغة الأورومية (1)

مكانة العلم في الاسلام باللغة الأورومية (1)

مكانة العلماء باللغة الأورومية

amantiin islaamaa amantii laafinaati

؟ akkamitti nama waa barsiifna

Akkaataa salaataa

Akkaataa wuduua itti godhatan