خوشی مؤمن:

  • رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: «هرکه نیکوئی‌اش خوشش آید، وبدی‌اش بدش آید؛ پس او مؤمن است». [روایت احمد وترمذی وتصحیح البانی].
  • اللغة : فارسى
  • مشاهدات : 10020
  • تحميلات : [ 5539 ] .. تحميل