انواع زیارت قبرها و احکام آن


انواع زیارت قبرها و احکام آن

۞ زیارت‌کنندۀ قبرها از چهار حالت خالی نمی‌باشد:

 

اول: اینکه برای مردگان دعا و طلب آمرزش کند، پس از الله متعال برای عموم مردگان مغفرت و رحمت بخواهد، و برای کسی که به زیارتش رفته است دعا و استغفار خاص بکند، و به حالت مردگان و آنچه به آن رسیده‌اند؛ پند و عبرت بگیرد. خلاصه اینکه: این زیارت برای وی عبرت و یادآوری و اندرز می‌باشد. پس این همان زیارت شرعی است.

دوم : الله متعال را دعا کند چه برای خود و چه برای دوستان خود، مگر نزد قبرها، یا نزد قبر معینی، معتقد به آنکه دعا در قبرستان یا نزد قبر فلان مرده؛ بهتر و به اجابت نزدیکتر از آنست که در مساجد دعا کند، پس اینگونه زیارت بدعت و زشت است.

 

سوم: اينكه به وسيله جاه (مقام و منزلت) و یا به وسیله حق ایشان، الله متعال را دعا کند، مثلاٌ بگوید: پروردگارا به جاه و مقام صاحب این قبر مرا چنین وچنان بده، یا به حق فلان بر تو، یا به جایگاه فلان نزد تو، و امثال آن، پس این‌هم بدعت و حرام است، زیرا آن راهی است به سوی شرک به الله متعال.

 

چهارم: اینکه الله متعال را دعا نکند، بلکه اصحاب آن قبرها، و یا صاحب آن قبر معینی را دعا کند، مثلاً بگوید: ای دوست الله، ای سردار من، مرا بی نیاز ساز، یا برایم فلان چیز را بده، و همانند آن، پس این نوع زیارت شرک اکبر می‌باشد.

 

منبع: «توضیح الأحکام من بلوغ المرام» تألیف: شیخ عبد الله پسر عبد الرحمن بسام، عضو هیئت کبار علماء در عربستان سعودی.