Uumamaa Fi Khalaqa (Uumaa)

  • Ummanni Muslimaa walumaa galatti waa’ee Uumamaa ilaalchisee amantiin (yaanni) isaan qaban; Uumaan kun wantoota cufa ufkeessatti qabatu wajjiin, ammas Gosa ykn Haalaa fi Amala isaanii cufa qabatee, Seeraa fi Heera Uumamaa cufa wajjiin Uumama akka ta’an amanu. Uumama kana ilaalchisee waanuma barbaanne waanuma barbaanne yoo jenne; Eenyutu Uumama kana argamsiisee (uumee?), Eenyutu wantoota uumaman kana gosa adda addaa kenneefii?, Eenyutu Seeraa fi Heera wantoota kanaa kaayee? (uumee?)…Deebiin gaafiiwwan kanaa: Kan kana hunda uume Allaha qofa kan waantoota hunda uume.
  • : Oromo
  • : Uumaan kuni Gabbaramaa (Gooftaa) Qabaa?
  • : 11236
  • : [ 6426 ] .. https://islam-love.com/om/img/367/download