Uumaa (Khalaqa) fi Yaada Uumamni kun Tasa (Dimmaa) Argame Jedhu

  • Fakkeenyaaf; Osoo meeshaan dhangala’oo halluu adda addaa ufkeessatti qabatu tokko tasa (dimmaa) waraqaa adii irratti jigee; kaartaa (Maappii) addunyaa kan halluu qabuu fi kan haalaan sirrii tahe uumuu dandahaa?! Kanaafuu, mee akkamitti Uumamni gar-malee guddaa kun kara tasa (dimmaa) taheen uumamuu (argamuu) dandahaa?
  • : Oromo
  • : Uumaan kuni Gabbaramaa (Gooftaa) Qabaa?
  • : 11579
  • : [ 6500 ] .. https://islam-love.com/om/img/368/download