Dandeettii Ilma Namaa

  • Dhalli namaa (Ilmi Namaa) ufii isaatii uf hin uumne; osoo waan ufii isaatii uf uumu taatee; silaa akka fedhii isaatti yeroo yeroon uf jijjiiraa ture. Yeroo fedhe uf dheeressuu, yeroo fedhe bareeda fuula isaa dabaluu qabaa ture. Kana gochuudhaaf dandeettii hin qabu. Ilmi namaa dandeettii wantoota dubbannee kana dhabuun ragaa guddaa humni isaa olii jiraachuu muldhisa. Humni Kun Rabbii Khaaliqa Gara-Laafaa, kan kophaa (adda) Isaa gabbartii (Ibaadaa) haqa godhatuudha.
  • : Oromo
  • : Uumaan kuni Gabbaramaa (Gooftaa) Qabaa?
  • : 11709
  • : [ 6322 ] .. https://islam-love.com/om/img/369/download