Dhaamsa kurnan Qur'aana ulfaataa keesaa


Dhaamsa kurnan Qur'aana ulfaataa keesaa

 

G – Sila beeytaa dhaamsa kurnan qur' aanaa ?

 

d- Rabbiin ol'aane jedhe : (Jedhi : koottaa isini irratti qara,aa : waan Rabbiin isin irratti harramse :

# Homaa isatti akka shirkii hin goone.

# Abbaaf haadhaaf tolaa .

# Ilmaan teessan hin ajjeesinaa hiyyummaa irraa , nutu isiniif isaaniillee hiraa .

# Hamtuuddhan itti hin dhiyaatinaa waan mul,ateef dhokatellee isii irraa

# Hin ajjeesinaa Lubbuu ajjeesuu Rabbiin dhoorge haqaan malee . san isinii dhaame akka qalbifattaniif .

# Horoo yatiimaa itti hin dhiyaatinaa karaa irra toltuutiin malee haga jabeenna ga,yutti .

# Saffaraaf miizaana guutaa walqixxeessaa Lubbuu waan isiif hin bal,annetti hin dirqinu : ( haga dandeettan jabaaddhaa ) .

# Yoo waa jettan walqixxeessa osoo aanaallee tayee .

# Ahdima rabbi guutaa . sanuma isiniif dhaame akka yaadattaniif .

# kuni kunoo karaa kiyya qajeelaa faana deemaa, xurreeddhan biraa faana hin deeminaa, karaa isaa irraa babbaaftii .

Sanuma isiniif dhaame akka eeggattaniif )

( suuratul,an,aam aayata : 151- 153 ).

( Beeytee jirtaa, qabaa jabeeffaddhu kaa )

Qoppeessaan

D/ Abdusshakuur Muhaammad Amaan

Makkaa Al mukarramah